ترجمه رسمی قرارداد شرکت‌ها

 

• قراردادهای بخش دولتی در صورت احراز صحت و اصالت با مهر و امضاء قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• قراردادهایی که بین شرکت های خصوصی ایرانی به زبان غیر فارسی در ایران تنظیم شده باشد قابل ترجمه و تأیید نیست.

• قراردادهای شرکت ها و موسسات غیر دولتی و اشخاص حقوقی همراه با مهر و امضاء ان شرکت و ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است .

• قرارداد شرکت‌ها ی خصوصی در رابطه با صادرات و واردات با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه رسمی و تأیید است.