ترجمه رسمی قرارداد استخدام

 

• قرارداد استخدام ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی قابل ترجمه و تأیید است.

• قرارداد استخدام موسسات و شرکتهای خصوصی با مهر و امضاء محل کار و ارائۀ روزنامه رسمی و یا مجوز فعالیت آن و همچنین ارائه سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

• در صورت ذکر مدرک تحصیلی ارائه دانشنامه جهت ترجمه و اخذ تاییدات الزامی است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید