ترجمه رسمی قبض آب، برق، تلفن و گاز

 

• اصل قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه دائمی قابل ترجمه و تأیید است.

• ریز مکالمات تلفن ثابت با مهر و امضاء اداره مخابرات قابل ترجمه و تأیید است.

• ریز مکالمات تلفن همراه با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

• اسناد مالکیت تلفنهای همراه اعتباری قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید