ترجمه رسمی فیش مستمری

 

• اصل فیش مستمری با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تایید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید