ترجمه رسمی فکس و ایمیل

 

• فکس و ایمیل که صحت متن آن توسط مرجع ذیصلاح تایید شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید