ترجمه رسمی صورتجلسات

 

• صورتجلسات مؤسسات و شرکت‌های غیر دولتی که مستلزم انتشار در روزنامه رسمی است از قبیل: تغییر اساسنامه شرکت، تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر، انحلال شرکت، تعین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء، خروج بعضی از انها از شرکت یا تغییر اسم شرکت با ارائه اگهی درج شده در اصل روزنامه رسمی یا کپی مصدق ان با مهر معرفی شده در روزنامه رسمی پس از بررسی صحت موضوع قابل ترجمه و تایید است.

• صورتجلسات عادی از قبیل معرفی نماینده با تایید گواهی امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است .

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید