ترجمه رسمی سوابق بیمه

 

• سوابق بیمه تامین اجتماعی با مهر و امضای شعبه و تایید اداره کل تامین اجتماعی استان قابل ترجمه و تایید است.

 

 

ترجمه رسمی سوابق بیمه

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

مدارک شغلی – دفترچه بیمه – گواهی موجودی و گردش حساب – اسناد مالکیت – لیست بیمه کارکنان