ترجمه رسمی سند ملک

 

• اصل سند ملک یا المثنای آن قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• کپی برابر اصل سند مالکیت به هیچ عنوان قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

• مدارکی که مربوط به ساخت و ساز می‌باشد و دارای اعتبار موقت است از قبیل پروانه ساختمان، پروانه عدم خلافی ساختمان و نقشه پایان کار قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

• گواهی های مبنی بر احراز محل سکونت و در تصرف داشتن ملک و… در روستاهای دور افتاده (اراضی غیر ثبتی) با تأیید فرمانداری منطقه، بخشداری محل، شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی سند ملک

 

ترجمه رسمی سند ملک تک برگ

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

مدارک مرتبط