ترجمه رسمی سند طلاق

 

• اصل سند طلاق با ارائه شناسنامه یکی از زوجین که واقعه طلاق در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

• رونوشت سند طلاق ممهور به مهر دفتر اسناد رسمی پس از تایید اداره ثبت اسناد با ارائه شناسنامه یکی از زوجین که واقعه طلاق در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی سند طلاق

ترجمه رسمی رونوشت طلاق

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – سند ازدواج و طلاق (اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگی – کارت پایان خدمت و معافیّتگواهی تجرّد – گواهی تولد – گواهی فوت – گواهی عدم سوء پیشینه