ترجمه رسمی سند ازدواج

 

• اصل سند ازدواج با ارائه شناسنامه یکی از زوجین که واقعه ازدواج در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

• رونوشت سند ازدواج ممهور به مهر دفتر اسناد رسمی پس از تایید توسط اداره ثبت اسناد با ارائه شناسنامه یکی از زوجین که واقعه ازدواج در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

• در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی‌های ازدواج صادره از وزارت کشور با ارائه شناسنامه فرد ایرانی که واقعه ازدواج در شناسنامه ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

• اقرار به زوجیت و یا ازدواج موقت در صورتی ترجمه و تأیید می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی ثبت، توسط اداره ثبت اسناد تایید و در شناسنامه درج شده باشد.

 

ترجمه رسمی سند ازدواج 2

 

ترجمه رسمی سند ازدواج 3

 

ترجمه رسمی رونوشت ازدواج

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – سند ازدواج و طلاق (اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگی – کارت پایان خدمت و معافیّتسند طلاق – گواهی تجرّد – گواهی تولد – گواهی فوت – گواهی عدم سوء پیشینه