ترجمه رسمی سرفصل دروس

 

• سرفصل دروس برای کلیّه رشته های تحصیلی و کلیّه دانشگاه های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی – ارزشنامه – سایر مدارک دانشگاهی – مدارک تحصیلی – گواهی های آموزشی – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – گواهی ارائه مقاله – گواهی تألیف و انتشار – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی