ترجمه رسمی سایر مدارک

 

• گواهینامه و ریزنمرات دوره دو ساله بهیاری با مهر و امضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

• مدرک دندانسازی تجربی با تأیید انجمن دندانسازان تجربی قابل ترجمه و تأیید است.

• کارت دانشجویی قابل ترجمه و تأیید نیست.

• کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها در سربرگ های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید