ترجمه رسمی ریزنمرات

 

• اصل ریزنمرات کلیه مقاطع تحصیلی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره آموزش و پرورش ناحیه و اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه رسمی و تایید است.

• در صورت نیاز به تاییدات امورخارجه، اخذ تاییدیه تحصیلی از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir الزامی است.

توصیه می شود جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالی، اخذ تاییدیه تحصیلی از سامانه مربوطه توسط دفتر ترجمه انجام گیرد.

 

ترجمه رسمی ریزنمرات دیپلم پیش دانشگاهی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتیط

گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی – گواهی اشتغال به تحصیل – مدارک دانشگاهی – گواهی های آموزشی – کارت واکسیناسیون – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی