ترجمه رسمی روزنامه رسمی

 

• اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت آن که توسط روزنامه رسمی برابر با اصل شده و یا توسط مترجم با اصل آن در سامانه روزنامه رسمی تطبیق داده شده قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید