ترجمه رسمی اسناد خرید و فروش و اجاره کشتی

 

• اسناد خرید و فروش و اجاره کشتی و وسایل حمل و نقل دریایی با مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• اسناد کشتی های متعلق به دولت های بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات کشور متبوع و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل ترجمه رسمی و تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید