ترجمه رسمی حکم بازنشستگی

 

• اصل حکم بازنشستگی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تایید است

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید