ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق و مستمری

 

• اصل فیش افزایش حقوق یا مستمری با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تایید است.

 

حکم افزایش حقوق وظیفه وراث

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید