ترجمه رسمی تقدیر نامه

 

• اصل تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است.

• درصورت قید مدرک تحصیلی ترجمه و تایید آن منوط به ارائه اصل دانشنامه است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید