ترجمه رسمی تعهد نامه و رضایتنامه

 

• تعهدنامه و رضایتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر پس از تایید سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه رسمی و تایید است.

• جهت اخذ تاییدات دادگستری و امورخارجه ارائه شناسنامه متعهد یا رضایت دهنده حسب مورد الزامی است.

• در صورت نیاز به تاییدات امورخارجه عنوان متعهدله یا رضایت گیرنده حسب مورد نباید ذکر شود.

 

 

 

 

ترجمه رسمی تعهدنامه

ترجمه رسمی رضایتنامه

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

وکالتنامه – اقرارنامه – مبایعه نامه و اجاره نامه – استشهادیه – گواهی امضاء