ترجمه رسمی تاییدیه مدرک تحصیلی

 

• اصل تاییدیه تحصیلی صادر شده از آموزش و پرورش مربوطه در صورت برابر با اصل شدن آن توسط دبیرخانه اداره کل فنی (اسناد و امور مترجمین) قوه قضائیه و در شهرستان‌ها توسط دادگستری (قضات تأیید اسناد) قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی تاییدیه تحصیلی دیپلم

 

ترجمه رسمی تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتیط

گواهی دیپلم و پیش دانشگاهیریز نمرات – گواهی اشتغال به تحصیل – مدارک دانشگاهی – گواهی های آموزشی – کارت واکسیناسیون – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی