ترجمه رسمی برگه مرخصی

 

• برگه مرخصی صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

• برگه مرخصی صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و سوابق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید