ترجمه رسمی اوراق سهام

 

• اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار با مهر و امضای آن سازمان قابل ترجمه و تأیید است.

• اوراق سهام شرکت‌های تجارتی (شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی ،شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت های تعاونی) یا بیمارستانها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان در صورتجلسه شرکت یا اظهار نامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت ها، قابل ترجمه و تأیید است.

• سهام بی‌نام و اوراق مشارکت و قرضه در صورتیکه فاقد مشخصات باشند قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید