ترجمه رسمی اقرارنامه

 

• اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر پس از تایید سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

• چنانچه در اقرارنامه، مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه رسمی و تأیید الزامی است؛ مثلاً اقرار به فرزند خواندگی (رأی دادگاه)؛ اقرار به نسبیت در مورد ایرانیان (ارائه شناسنامه و یا رأی دادگاه)؛ اقرار به تجرّد (گواهی تجرّد از ثبت احوال)؛ اقرار به زوجیّت (سند ازدواج یا شناسنامه)، اقرار به مالکیّت (سند مالکیّت)؛ و اقرار به نسبیّت (رأی دادگاه ).

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

وکالتنامه – تعههد نامه و رضایتنامه – مبایعه نامه و اجاره نامه – استشهادیه – گواهی امضاء