ترجمه رسمی استشهادیه

 

• استشهادیه ممضی به امضاء شهود تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از تایید سازمان ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است. بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیّت اخلاقی، عدم سوء پیشینه، تجرّد و علیه اشخاص قابل ترجمه رسمی و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

• استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی قابل ترجمه رسمی  و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

وکالتنامه – اقرارنامه – مبایعه نامه و اجاره نامه – تعههد نامه و رضایتنامه – گواهی امضاء