ترجمه رسمی اساسنامه و اظهارنامه

 

• اصل یا تصویرمصدق اساسنامه و اظهارنامه مؤسسات و شرکت¬های غیر دولتی با مهر و اداره کل ثبت شرکت‌ها بر روی تمام صفحات قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید