ترجمه رسمی گواهی ارزیابی ماشین آلات و اقلام سنگین

 

• اصل گواهی ارزیابی ماشین آلات، مستغلات و اقلام سنگین با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری پس از تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

ترجمه رسمی ارزیابی خودرو

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید