ترجمه رسمی ارزشنامه

 

• ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید نیست، مگر اینکه مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.

• ارزشنامه‌های تحصیلی تکمیلی صادر شده از وزارت بهداشت و درمان با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سرفصل دروس – مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی – سایر مدارک دانشگاهی – مدارک تحصیلی – گواهی های آموزشی – تقدیر نامه – گواهی شرکت در همایش یا کارگاه – گواهی ارائه مقاله – گواهی تألیف و انتشار – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی