ترجمه رسمی حکم قهرمانی و گواهی ورزشی

 

• گواهینامه ها و احکام قهرمانی در رشته‌های مختلف ورزشی با مهر و امضای وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی) یا فدراسیون مربوطه قابل ترجمه رسمی و تأیید می‌باشد.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید