ترجمه رسمی احکام دادگاهها

 

• اصل احکام قطعی و غیر قطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادرکننده رأی قطعی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

• اصل گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه متوفی و در صورت فقدان شناسنامه با ارائه گواهی مالیات بر ارث، گواهی فوت و یا ارائه شناسنامه زوج یا زوجه که واقعه فوت متوفی در آن ثبت شده باشد با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادرکننده رأی قطعی قابل ترجمه و تأیید می باشد.

ترجمه رسمی احکام دادگاه

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید