ترجمه رسمی اجرائیه و اوراق ثبتی

 

• اجرائیه و اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و… صادر می شود با مهر و امضای اداره ثبت اسناد و املاک استان قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید